נגישות אתרי אינטרנט

נגישות אתרי אינטרנט

פורסם ב: נגישות אתרי אינטרנט | פברואר 19, 2018
שתף: | |

סוגו דיגיטל בניית אתרים מציגה  תיקון לתקנות הנגישות לאתרי אינטרנט.

התיקון אושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ביום 5 בספטמבר 2017.

מסמכים
החל מ-26 באוקטובר 2017, חובה להנגיש מסמכים שהועלו לאתר אינטרנט, כגון מסמכי PDF, על פי תקן האינטרנט. אם אין תקן – יש להנגישם על פי האפשרויות הקיימות בתוכנה שבה נערך המסמך. החובה חלה על מסמכים שהוכנו לאחר25 באוקטובר 2017.

טפסים הניתנים למילוי על גבי המחשב

חובה להנגיש טפסים הניתנים למילוי על גבי המחשב (כלומר – שאין צורך להדפיס אותם ולמלא אותם ידנית, כגון טפסים מקוונים), בתנאי שהם משמשים לקבלת שירות, גם אם נוצרו קודם ל-26 באוקטובר 2017.
חובה להנגיש מסמכי הסבר לגבי טפסים הניתנים למילוי במחשב, אם הוכנו אחרי 26 באוקטובר 201. .

תיקון ליקוי נגישות עד 60 יום מקבלת הודעה

סטייה מהוראות הנגישות לשירותי אינטרנט לא תיחשב הפרה (ולכן לא ניתן לתבוע בגינה תביעה ללא חובת הוכחת נזק) אלא אם הועברה הודעה לחייב בנגישות על סטייה זו. על החייב לתקן את ליקוי הנגישות בתוך זמן סביר, אך לא יותר מ- 60 יום.

תכני צד אחר

אין לאתר אינטרנט אחריות לתכנים שנערכו והופקו בידי צד אחר, המוצבים באתר. עם זאת, האתר המארח יעמיד לרשות הצד האחר תשתית המאפשרת את הנגשת התכנים.

יישומים לטלפון סלולרי ומחשב טאבלט

חובה להנגיש יישומים לטלפון סלולרי ומחשב טאבלט על פי התקן הישראלי הייעודי לעניין זה, אם קיים.

אם אין תקן ייעודי יש להנגיש על פי התקן הישראלי ובהתאם למה שאפשרי לפי ההנחיות הרלבנטיות למערכת ההפעלה.יש לבצע את ההנגשה עבור שתי מערכות הפעלה נפוצות לפחות.
פטור מהנגשת יישום סלולרי, לחייב המפעיל אתר נגיש אשר מספק אותו שירות אם האתר מותאם למכשירים סלולריים.

תכני וידאו

חובה להנגיש תכני וידאו שהוכנו לאחר 25 באוקטובר 2017.

פטור מהנגשת תכני וידאו למי שאינו רשות ציבורית או למי שהוא בעל מחזור ממוצע פחות מ-5 מיליון ₪.

חובה לספק מידע אודות השירות, הניתן בתכני וידאו, גם בטקסט נגיש או בהקלטה נגישה.

על מנת להנגיש וידאו של כנס, דיון או הרצאה, די לפרסם באתר תמלול או פרוטוקול נגיש של הנאמר בו.

הצהרת נגישות ורכז נגישות

חובה לפרסם באתר אינטרנט הצהרת נגישות המפרטת את התאמות הנגישות שבוצעו בו, ואת פרטי רכז הנגישות שמונה על פי חוק – בדרך המצוינת בתקן נגישות האינטרנט.

חובה לפרסם הודעה על פטור מהתאמת נגישות במספר דרכים, כולל באתר האינטרנט אם ישנו. כמו כן, יש לפרסם בדרכים אלו את התאמות הנגישות החלופיות הקיימות, אם ישנן.

אי אפשרות טכנולוגית

הפטור אותו ניתן היה לקבל מנגישות אתר בשל אי אפשרות טכנולוגית יהיה תקף עד 3 שנים וניתן לחדשו עד 3 שנים נוספות. פטור מעבר לכך יינתן רק באישור נציבות השוויון

חייב שקיבל פטור מסיבה זו יספק התאמות נגישות חלופיות.

אתר בהרשמה מראש

פטור מנגישות של התכנים בשירות האינטרנט לאתר שהשירות ניתן בו בהרשמה מראש, בתנאי שרשומים לאתר 500 משתתפים בו זמנית לכל היותר. תשתית האתר אינה פטורה במקרה זה.

חובה לספק התאמות נגישות בתכני אתר כאמור, אם ביקש זאת אדם עם מוגבלות.

מסמך מידע אישי

פטור זמני מנגישות מסמך שיש בו מידע אישי למקבל השירות, שניתן לו בכניסה לאתר המחייב הזדהות.

הפטור האמור תקף רק עד 31 בדצמבר 2021.

החייב בנגישות האתר יספק למבקש את המסמך, לפי בקשה, באופן נגיש תוך 14 יום לכל היותר.

ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת המסמך באמצעות אתר האינטרנט של החייב.

החל מיום 1 בינואר 2022, מסמך כאמור שיופק – יהיה נגיש על פי תקן האינטרנט ואם אין תקן כזה – יש להנגישו על פי האפשרויות הקיימות בתוכנה שבה נערך המסמך.

פטורים מסיבות כלכליות

פטור מלא לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל-100,000 ₪, מביצוע נגישות של שירותי אינטרנט, בין אם ניתנו לפני 26.10.17 (שירות אינטרנט קיים) ובין אם החל לתתם לאחר מכן (שירות אינטרנט חדש).
פטור זמני לבעל מחזור בין 100,000 ל-300,000 ₪ עד 26 באוקטובר 2020, מביצוע נגישות בשירותי אינטרנט קיימים וחדשים. ניתן לחדש פטור זה מידי שלוש שנים.
פטור זמני למשך 3 שנים, לחייב בעל מחזור עד 1,000,000 ₪, בתנאים אלו:

-דרכי ההתקשרות לחייב לצורך קבלת שירות יפורסמו באתר האינטרנט שלו באופן נגיש, או באתר אינטרנט נגיש אחר, לפי הצורך.

– פטור מביצוע נגישות באתרים או יישומים קיימים בלבד, דהיינו, שהפעלתם החלה לפני 26 באוקטובר 2017.

– ניתן לחדש את הפטור, לאחר בדיקת גובה המחזור מחדש, מידי שלוש שנים.

– הפטור לא יחול על אתר או יישום חדש שיוקם לאחר 26 באוקטובר 2017.

פרסומת

פטור מנגישות פרסומת באתרי אינטרנט, כפוף לפרסום מידע חלופי על השירות המוזכר בה.

הערה: אין צורך לפנות לנציבות על מנת לקבל את הפטורים המוזכרים לעיל, אלא אם כן נאמר אחרת.

 

 

Facebook HTML5 script:
הצעת מחיר
סגור